Toon Nederlandse versie
 
     
 
 

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Berichten die u per e-mail aan Neddex stuurt kunnen worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Neddex adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Neddex te zenden. Indien u er voor kiest om berichten aan Neddex per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Neddex is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen Ė maar niet beperkt tot Ė schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Neddex is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Neddex.

De informatie op deze website of de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie of diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

On-line op de website ter beschikking gestelde informatie, zoals een prospectus, kan afwijken van de hard-copy versie van de informatie. Indien u naar aanleiding van de on-line informatie interesse heeft voor deelname in een vastgoedfonds van Neddex, dient u de hard-copy versie van de informatie aan te vragen. U kunt de hard-copy versie van de gewenste prospectus telefonisch op 010-43.35.777 of per e-mail aan info@neddex.nl aanvragen.

De Website bevat links naar externe internetpagina's. Neddex is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de via de website verkregen informatie bij Neddex.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieŽn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of via de website van Neddex ontvangen informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neddex.

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.


| home |

 

© 2024 Neddex Vastgoedfondsen | disclaimer | privacy